Ostatnio dodano

ilustracja

UWAGA RODZICE

DRODZY  RODZICE

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 roku
do pracy stacjonarnej wracają placówki
wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole również od poniedzialku
zaprasza wszystkie dzieci.
Pracujemy w normalnych godzinach
i we wszystkich grupach.

CZEKAMY NA WAS

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ilustracja

UWAGA RODZICE

UWAGA RODZICE

      W dniu 26 marca ukazało się Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
      Zgodnie z nim, od 29 marca do 11 kwietnia na obszarze kraju
ogranicza się funkcjonowanie publicznych
i niepublicznych przedszkoli.

więcej

Rekrutacja 2021/2022

Poniżej podajemy adres strony internetowej
za pośrednictwem której, od dnia 8 marca
będzie można po zalogowaniu się,
wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

więcej

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do Przedszkola nr 2
"TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 8 marca do 29 marca 2021 roku
będzie odbywała się rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli
publicznych na rok szkolny 2021/2022
będzie się odbywał przy wsparciu
systemu elektronicznego -

link do systemu rekrutacji
zostanie podany wkrótce

 
Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do danej
placówki będą mieli możliwość zalogowania się
na stronie internetowej i  wprowadzenia danych do  formularza
zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć
w przedszkolu pierwszego wyboru.

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJGA RODZCÓW.

 
Rodzice mogą logować się do systemu
od 8 marca 2021 roku godz. 8.00
do 29 marca 2021 roku godz.15.00.
 
Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 5 maja 2021 roku o godz. 8.00
 
W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci
już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną 
"Deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego".

 


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2
"TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
  oraz niektórych ustaw 
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
  przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) .
 • Uchwała nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
  z dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 1842/2021 Prezydenta Miasta
  Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" 
  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie
  Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba
  wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające
  z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty
       stwierdzające spełnianie przez
kandydata tych
       kryteriów:


1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie,
      następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
  (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata,
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
  ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
  z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
  zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów
mogą być składane w postaci kopii, poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką
     samą liczbę punktów lub przedszkole dysponuje wolnymi
      miejscami, na drugim etapie naboru będą brane pod
      uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale
      nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich,
      z dnia 30 stycznia 2020 roku:

 • kandydat, ktorego obydwoje rodziców/prawnych
  opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi
  działalność gospodarczą lub uczy się w trybie
  dziennym oraz kandydat wychowywany
  samotnie
  przez pracującego albo prowadzącego
  działalność gospodarczą lub uczącego się
  w trybie dziennym rodzica/prawnego
  opiekuna     -    20 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej
  i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę zawierające

  informację o planowanym terminie jej ukończenia)
 • kandydat, którego jedno z rodziców/prawnych
  opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi
  działalność gospodarczą lub uczy się w trybie
  dziennym    –    10 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej
  i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę
  zawierające informację o planowanym terminie
  jej ukończenia)        
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną
  w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego
  został złożony wniosek o przyjęcie   -  8 pkt                                                                                                            

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo -
  wychowawczej   –   8 pkt

  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo -
  wychowawczej)
 • kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
  lub wsparciem asystenta
  rodziny   -   8 pkt
  (orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór
  kuratora (kopia) lub zaświadczenie wydane przez ośrodek
  pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta)
 • kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego
  członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni
  procent kwoty  dochodu, o której mowa w art. 5
  ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych,
  tj.

  -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł. 
       -  10 pkt
                                                                                                                                      
  -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł.   
        -  5 pkt                                                                                                                                                  
 • -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł
         -  3 pkt   
 • -   powyżej 120 % kwoty 674,00 zł.,
      czyli powyżej kwoty 808,81 zł .  -  2 pkt   
      (oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                             - 

LISTA DZIECI
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 26.04. 2021 r. godz. 8.00

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 05.05 2021 r. godz. 8.00

więcej