Ostatnio dodano

Rekrutacja 2022/2023

Poniżej podajemy adres strony internetowej
za pośrednictwem której, od dnia 14 marca
będzie można po zalogowaniu się,
wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

https://siemianowiceslaskie.formico.pl

więcej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapisy do Przedszkola nr 2
"TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2022/2023

W dniach od 14 marca do 25 marca 2022 roku
będzie odbywała się rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli
publicznych na rok szkolny 2022/2023
będzie się odbywał przy wsparciu
systemu elektronicznego -

link do systemu rekrutacji
zostanie podany wkrótce

 
Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do danej
placówki będą mieli możliwość zalogowania się
na stronie internetowej i  wprowadzenia danych do  formularza
zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany
z ewentualnymi załącznikami złożyć
w przedszkolu pierwszego wyboru.


 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJGA RODZCÓW.


 
Rodzice mogą logować się do systemu
od 14 marca 2022 roku godz. 8.00
do 25 marca 2022 roku godz.15.00.
 
Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 25 kwietnia 2022 roku o godz. 8.00
 
W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci
już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną
"Deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego".


 


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2
"TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
  oraz niektórych ustaw
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
  przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) .
 • Uchwała nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
  z dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 2700/2022 Prezydenta Miasta
  Siemianowice Śląskie z dnia 31 stycznia 2022 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie
  Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba
  wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające
  z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty
       stwierdzające spełnianie przez
kandydata tych
       kryteriów:1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie,
      następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
  (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
   
 • niepełnosprawność kandydata,
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
  ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

   
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

   
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

   
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata:
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
  1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),

   
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
  z jego rodzicem),

   
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
  zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów
mogą być składane w postaci kopii, poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką
     samą liczbę punktów lub przedszkole dysponuje wolnymi
      miejscami, na drugim etapie naboru będą brane pod
      uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale
      nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich,
      z dnia 30 stycznia 2020 roku:

 • kandydat, ktorego obydwoje rodziców/prawnych
  opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi
  działalność gospodarczą lub uczy się w trybie
  dziennym oraz kandydat wychowywany
  samotnie
  przez pracującego albo prowadzącego

  działalność gospodarczą lub uczącego się
  w trybie dziennym rodzica/prawnego
  opiekuna     -    20 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej
  i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę zawierające

  informację o planowanym terminie jej ukończenia)

   
 • kandydat, którego jedno z rodziców/prawnych
  opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi
  działalność gospodarczą lub uczy się w trybie
  dziennym    –    10 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej
  i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę
  zawierające informację o planowanym terminie
  jej ukończenia)     

   
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną
  w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego
  został złożony wniosek o przyjęcie   -  8 pkt                                                                                                            

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
   
 • kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo -
  wychowawczej   –   8 pkt

  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo -
  wychowawczej)

   
 • kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
  lub wsparciem asystenta
  rodziny   -   8 pkt
  (orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór
  kuratora (kopia) lub zaświadczenie wydane przez ośrodek
  pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta)

   
 • kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego
  członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni
  procent kwoty  dochodu, o której mowa w art. 5
  ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych,
  tj.

  -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł.
       -  10 pkt                                                                                                                                    

  -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł. 
        -  5 pkt   
                                                                                                                                   
 • -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł.
         -  3 pkt  
   
 • -   powyżej 120 % kwoty 674,00 zł.,
      czyli powyżej kwoty 808,81 zł .
         -  2 pkt   

      (oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                             - 

LISTA DZIECI
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie ogłoszona dn. 13.04. 2022 r. godz. 8.00

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 25.04 2022 r. godz. 8.00

więcej
ilustracja

Nagrody za udział w Siemianowickiej Przedszkolnej Strefie Kibica

30 września nasze przedszkole miało wyjątkowych gości.

więcej