BIP

Wolne etaty i przetargi

Wolne etaty:

OGŁOSZENIE O NABORZE KLANDYDATÓW NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398)

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”

w Siemianowicach Ślaskich

OGLASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w wymiarze 1/2 etatu, na podstawie umowy o pracę.

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe,
  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3–letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkolę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6–letnią praktykę w księgowości.

  2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych , programu „Płatnik”, Vulcan,
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi komputera w środowisku MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • dokładność i rzetelność,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, komunikatywność

  3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:
   
 • prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • realizacje zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
 • kompletowanie dokumentów księgowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji;
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustaw z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze  zm.),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczącym się przeciw niemu postępowaniu karnym. Wybrany kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do przedłożenia stosownego zaświadczenia,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1593 z późn. zm..)
 • Dokumenty składane są przez kandydatów lub przesłane drogą pocztową w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Nie przyjmuje się dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • O dacie złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”.
 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2014 r. do godz. 14.00 w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”,  ul. ZHP 8,  41 - 106 Siemianowice Śląskie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Główny Księgowy”.  Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Po upływie terminu składania dokumentów komisja konkursowa powołana przez dyrektora zaprosi kandydatów spełniających wymagania formalne na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 228 38 35.

 

 

                                                                     Dyrektor Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA“ 
                                                                                       w Siemianowicach Śląskich
                                                                                               Bogusława Pabich

 

 

Przetargi:

Aktualnie brak ogłoszonych przetargów.

 

 

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2014-06-03 22:56:27