BIP

Regulamin Organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
ul. ZHP 8

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 72 poz. 344 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72 poz. 644 z późniejszymi zmianami),
 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
 6. Statut Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich,
 7. Inne przepisy szczególne, w tym przepisy wydawane przez organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śl., zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania wszystkich stanowisk pracy.

 

§ 2

 

1. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich,
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich,
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 4. księgowej – należy przez to rozumieć główną księgową Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 5. intendencie - kasjerze – określenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 6. pomocy nauczyciela – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na tym stanowisku w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 7. pracownikach gospodarczych – należy przez to rozumieć starsze woźne oddziałowe przypisane do poszczególnych oddziałów zatrudnione na tych stanowiskach w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 8. kucharzu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na tym stanowisku
 9. pomocy kuchennej – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na tych stanowiskach  w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich,
 10. dozorcy – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku dozorcy nocnego w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich,
 11. konserwatorze – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na tym stanowisku w Przedszkolu nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”  w Siemianowicach Śląskich.
   

§ 3

 1. Przedszkole jest powołaną przez Radę Miasta Siemianowice Śląskie wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową, prowadzącą działalność na podstawie rocznego planu finansowego i na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe oraz posiadającą odrębny rachunek bankowy.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina - Miasto Siemianowice Śląskie, która sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku otoczonym ogrodem w Siemianowicach Śląskich na ulicy ZHP 8.

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele:
 1. Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 2. zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 3. zlecane z zakresu administracji samorządu na mocy ustaw,
 4. własne wynikające z planów, wniosków rady pedagogicznej przedszkola i rady rodziców działającej przy przedszkolu,
 5. inne wynikające z ustaw i szczególnych uchwał organów oraz szczegółowo opisane w statucie przedszkola.

 

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:
 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu: przyrodniczym, kulturowym i technicznym.
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przemyśleń oraz przeżyć,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 8. zapewnianie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

Rozdział II

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 5

Strukturę organizacyjną (stanowiskową) przedszkola stanowią zgodnie z załącznikiem nr 1:

 1. Kierownictwo jednoosobowe – dyrektor przedszkola.
 2. Pracownicy pedagogiczni –  nauczyciele, logopeda, pedagog, katecheta.
 3. Pracownicy administracji:
 1. księgowa,
 2. .intendent – kasjer.
 1. Pracownicy obsługi:
 1. pomoc nauczyciela,
 2. kucharz,
 3. pomoce kuchenne,
 4. starsze woźne oddziałowe,
 5. dozorcy nocni,
 6. konserwator.

 

§ 6

 1. Pracownicy przedszkola wymienieni w § 5 p. 2, 3 i 4 podlegają bezpośrednio dyrektorowi, który jest ich pracodawcą - kierownikiem zakładu pracy dla ww. osób oraz pośrednio pracownikom zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Podział zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników zgodnie załącznikiem nr 2.
 3. Struktura zatrudnienia, w tym liczba pracowników jest planowana przez dyrektora na druku „Organizacja przedszkola”  na każdy kolejny rok szkolny i zatwierdzana przez organ prowadzący.

 

Rozdział III

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. kontroli wewnętrznej,
 5. podziału zadań między personelem pedagogicznym, administracyjnym i obsługowym,
 6. wzajemnego współdziałania,
 7. jednoosobowego kierownictwa.

 

§ 8

 1. W wykonywaniu swoich zadań i obowiązków personel przedszkola kieruje się przepisami prawa i regulaminów, które jest obowiązany znać i przestrzegać.
 2. Pracownicy w przedszkolu zobowiązani są do współdziałania ze sobą a w szczególności w zakresie wymiany i wzajemnych konsultacji.

 

§ 9

 1. Gospodarowanie powierzonymi środkami odbywa się w sposób celowy, racjonalny i z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 2. Zakupy i inwestycje realizowane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych i innymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 10

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego, wynikających ze służbowego podporządkowania.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy księgowego i intendenta - kasjera, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.
 3. Dyrektor współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną.
 4. W razie nieobecności dyrektora przedszkola jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący przedszkole, do zastępowania dyrektora.

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia 01. 01. 2011 r.
 2. Regulamin organizacyjny obowiązuje na czas nieokreślony.
 3. Traci moc regulamin organizacyjny z dnia 10. 05. 2003 r.
 4. Regulamin może być zmieniony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 5. Zmiany regulaminu zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości pracowników w terminach i sposób określony w zarządzeniu dyrektora.
Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2018-02-25 17:15:17