Koncepcja pracy

 

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je

do odnoszenia sukcesów
i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość

i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje

płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

Aby zrealizować ww zamierzenia Przedszkole nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich przyjmuje do realizacji:

CELE GŁOWNE

 • każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości,

 • każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy,

 • wszyscy czują się w przedszkolu bezpiecznie,

 • partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych;

ZADANIA

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.

 • Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.

 • Zapewnienie dzieciom i personelowi bezpieczeństwa oraz zdrowego tryby życia.

 • Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.

 • Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.

CELE STRATEGICZNE SŁUŻĄCE REALIZACJI  CELÓW I ZADAŃ

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI

 1. Wczesne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów i uwzględnianie ich w procesie wspierania indywidualnego rozwoju dzieci.

 • popularyzacja wiedzy wśród rodziców na temat „gotowości przedszkolnej”,

 • opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych,

 • sprawdzanie umiejętności dzieci,

 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień,

 • podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej,

 • objęcie szczególną troską dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym oraz dzieci emigrantów zarobkowych,

 • wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego (samoobsługa, troska o otoczenie, formy grzecznościowe, zachowania społeczne)

 

 1. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie do nauki w szkole dzieci sześcioletnich.

 • realizacja własnych programów oraz innowacji pedagogicznych przez nauczycieli,

 • upowszechnianie metody Dobrego Startu, koncepcji wspierania rozwoju dzieci E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, kinezjologii edukacyjnej, edukacji polisensorycznej, metod aktywizujących,

 • włączenie do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów multimedialnych,

 • wzbogacanie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego (techniki relaksacyjne, bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i karanie),

 • poszukiwanie nowych możliwości w zakresie korzystania z instytucji społeczno – kulturalnych;

 

WSPIERANIE NAUCZYCIELI W KREOWANIU WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

 1. Wspieranie nauczyciela w sytuacji obciążenia zawodowego.

 • umiejętności interpersonalne,

 • stres nauczycielski i zapobieganie wypaleniu zawodowemu,

 • asertywność w sytuacji obciążenia zawodowego;

 1. Szkolenie rady pedagogicznej w obszarach wymagających intensyfikacji pracy.

 • umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka, rozpoznawania potrzeb i indywidualizacji pracy,

 • praca z dziećmi o zaburzonym rozwoju społeczno – emocjonalnym,

 • wspieranie rodziców, zachęcanie ich do współpracy,

 • aktualizacji wiedzy biomedycznej nauczycieli, utrwalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 1. Szkolenie członków zespołów zadaniowych.

 • realizacji zadań liderów WDN,

 • konstruowanie narzędzi badawczych i prowadzenie diagnoz przez zespoły ds. ewaluacji;

 1. Szkolenie nauczycieli w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej przedszkola.

 • nabycie umiejętności budowania i wdrażania projektów i programów edukacyjnych, pozyskiwanie pomocy,

 • edukacja polisensoryczna,

 • metody aktywizujące,

 • praca terapeutyczna (logopedia, terapia pedagogiczna),

 • zajęcia dodatkowe dla dzieci: język angielski, zajęcia umuzykalniające, plastyczne;

ZAPEWNIANIE DZIECIOM I PERSONELOWI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

 1. Promowanie zdrowego trybu życia – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne.

 • wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

 • wyrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusów grypy i innych chorób,

 • wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami,

 • kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

 • wyrabianie postaw proekologicznych,

 • stosowane zasad BHP i higieny,

 • przeciwdziałanie agresji i przemocy,

 • odpowiednie reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych;

POSZERZANIE GRONA PARTNERÓW

DO REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PRZEDSZKOLA

 1. Poszukiwać nowych możliwości działań przedszkola we współpracy z różnymi podmiotami w zakresie:

 • korzystania z instytucji społeczno – kulturalnych,

 • zwiększenia opieki medycznej nad dziećmi,

 • włączania się w programy edukacyjne prowadzone przez instytucje zewnętrzne i organizacje pozarządowe,

 • nawiązanie współpracy z placówkami miast partnerskich,

 • ułatwienie startu szkolnego dzieciom młodszym we współpracy ze szkołą;

 1. Rozbudzać świadomość rodziców w zakresie:

 • pojęcia gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej, w razie potrzeby zmodyfikować „Program adaptacji”,

 • wagi współpracy domu rodzinnego dziecka i przedszkola,

 • wiedzy prozdrowotnej,

 • podkreślać rangę wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci;

UNOWOCZEŚNIANIE I BOGACENIE BAZY PRZEDSZKOLA NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ

 1. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt.

 • wzbogacenie bazy komputerowej – zakup sprzętu komputerowego do zajęć edukacyjnych,

 • zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych;

 1. Systematyczne podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego wyposażenia.

 • remont elewacji budynku,

 • remont dachu,

 • bieżące remonty i modernizacja wnętrza,

 • modernizacja zaplecza kuchennego,

 • doposażenie ogrodu przedszkolnego;

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich na miarę swego wieku i potencjału rozwojowego jest:

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,

 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,

 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności;

Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd, stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,

 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób,

 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób;

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • szanuje własność swoją i cudzą,

 • nie kłamie;

Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,

 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność (np. niepełnosprawność);

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

PRZEDSZKOLA NR 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość społeczna

 • dobry poziom adaptacji,

 • zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych,

 • samodzielność i aktywność,

 • przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość,

Odporność emocjonalna

 • zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób (słucha i wypowiada się w różnych sytuacjach),

 • umiejętność pokonywania trudności,

 • umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania,

 • podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca;

Motywacja do nauki

 • rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki,

 • zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć,

 • posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia;

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:

 • autoprezentacji własnej osoby i umiejętności,

 • swobodnego wypowiadania się,

 • analizy i syntezy wyrazów,

 • percepcji wzrokowej,

 • interesowania się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki czytania i pisania,

 • sprawnego liczenia

 • wykonywania prostych działań matematycznych,

 • sprawności graficznej,

 • sprawności ruchowej;

Funkcjonowanie Przedszkola nr 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerszym pojęciu tego słowa.

Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

KONCCEPCJA P02

2014-05-28
0.25
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Zobacz wszystkie