Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" w Siemianowicach Śląskich

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"
Janusz Korczak

I. WSTĘP


Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój. Podmiotem tych wartości jest człowiek. Wartości uniwersalne określane w podstawach programowych to : piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.

Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

 1. POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

 2. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

 3. BĄDŹ KULTURALNY

 4. BĄDŹ KOLEŻEŃSKI

 5. DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości dziecka.

Wpajane dzieciom wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, których należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasno i jednoznacznie określone. Równie ważne jest dostosowanie ich do wieku i danego etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Siemianowicach Śląskich powstał przy współudziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej, z myślą o potrzebach placówki, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w przedszkolu.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Do głównych założeń programu należą:

 • stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,

 • obserwowanie, naśladowanie rówieśników i dorosłych z otoczenia,

 • dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,

 • kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych , sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,

 • lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,

 • integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,

 • poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,

 • umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,

 • przeżywanie przez dzieci i rodziców radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,

 • poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.

  Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, literaturę psychologiczno - pedagogiczną i doświadczenia własne .

  III. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

  Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.

  Cele programu:

  1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
  2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
  3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:

 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…

 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

 • rozróżniania dobra od zła,

        4. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
        5. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja".
        6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
        7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
        8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
        9. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.


IV. ZADANIA PRZEDSZKOLA

ZADANIE - POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

 

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • kultywuj tradycje swojej rodziny,

 • rozmawiaj z rodzicami o ich pracy,

 • pamiętaj o uroczystościach rodzinnych,

 • szanuj język ojczysty i tradycje narodowe,

 • poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta,


 


ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach,

 • wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny,

 • prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków,

 • realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.,

 • w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej,

 • jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,

 • zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski,

 • pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski,

 • okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.  ZADANIE - KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

   

  NORMY POSTĘPOWANIA:

 • unikaj krzyku, kłótliwości,

 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,

 • oceniaj zachowanie, a nie osoby,

 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

 • ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,

 • wystrzegaj się kłamstwa,

 • mów o swoich uczuciach, odczuciach.


ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np: zgodnego zachowania się podczas zabaw, kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,

 • korzystania ze sprzętu i zabawek,

 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,

 • przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali,

 • ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów,

 • reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę,

 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów),

 • uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,

 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru),

 • poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury).

 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych,

 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury: rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,

 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków,

 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,

 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,

 • włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka,

 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby,

 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

ZADANIE - BĄDŹ KULTURALNY
 

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję,

 • nie mów z pełnymi ustami,

 • okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom,

 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań,

 • bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),

 • dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),

 • słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.),

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi),

 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam),

 • dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.),

 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino),

 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,

 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa,

 • rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir vivre, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,

 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.),

 • przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w corocznej akcji "Sprzątanie Ziemi", "Sprzątanie Świata".


ZADANIE -BĄDŹ KOLEŻENSKI

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • zgodnie baw się z kolegami,

 • szanuj cudzą własność,

 • dziel się z innymi tym co masz,

 • nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,

 • nie wyrządzaj krzywdy innym,

 • nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj),

 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.


ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,

 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,

 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi),

 • uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni,

 • słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,

 • "wyrabianie" nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie: dzień dobry, skinienie ręką, itp.),

 • sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,

 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych),

 • sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,

 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

ZADANIE-DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
STOSUJ ZASADĘ

"W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH"

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,

 • często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,

 • hartuj swój organizm,

 • ubieraj się odpowiednio do temperatury,

 • zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,

 • pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,

 • zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,

 • nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,

 • unikaj hałasu,

 • nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,

 • nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,

 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),

 • pamiętaj swój adres zamieszkania,

 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,

 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi

 • nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,

 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach,

 • czynne uczestnictwo dzieci w zajęciach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu),

 • uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody,

 • kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw,

 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji,

 • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,

 • stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.),

 • uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.),

 • udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,

 • cykliczne spotkania z policjantem,

 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,

 • przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych),

 • omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,

 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,

 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,

 • spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,

 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,

 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)


V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. METODY PRACY:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa,

 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa,

 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula,

 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy

2. FORMY PRACY

 • Praca indywidualna.

 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy.

 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.

 • Spacery i wycieczki.

 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach.

 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.

 • Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach.

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • Sale zabaw dla każdej grupy,

 • Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw,

 • Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw,

 • Ogród przedszkolny.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.

 • Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.

 • Opieki i ochrony.


Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności,

 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go,

 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego,

 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich,

 • Akceptacji takim, jakim jest,

 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi,

 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego,

 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

 • Korzystania z dóbr kulturalnych,

 • Poszanowania własności,

 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich,

 • Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,

 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi,

 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych,

 • Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw,

 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc,

 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania,

 • Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji,

 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności,

 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,

 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

 • Regulowania własnych potrzeb,

 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej ,

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów ,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli,

 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci,

 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,

 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie,

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń,

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola,

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców,

 • uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,

 • czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

 • wspierania przedszkola w jego działaniach.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie Statutu Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" w Siemianowicach Śląskich,

 • wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,

 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

 • przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 • przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,

 • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

Nauczyciel:

 • współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola,

 • planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty,

 • zbiera informacje o dzieciach - prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka,

 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni - pedagogiczną,

 • wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju,

 • kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

 • dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich,

 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

 • wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,

 • otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości,

 • utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju,

 • współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

 • sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi,

 • prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami,

 • doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,

 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego,

 • współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu,

 • przestrzega podstawowe zasady BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 • poznanie środowiska rodzinnego wychowanków,

 • współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych,

 • prowadzenie pedagogizacji rodziców,

 • stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach,

 • inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska,

 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy,

 • przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych,

 • inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki.


IX. ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI

Ustalone zostały zasady , w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków

 • zachowania w łazience

 • zachowania w szatni

 • zachowania w sali

 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

 • zachowania podczas wycieczek i spacerów

 • zachowania podczas imprez i uroczystości


1. Zasady zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi

 • jemy w ciszy

 • jemy z zamkniętymi ustami, powoli

 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie

 • odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy "dziękuję"

2. Zasady zachowań w łazience

 • mycie rąk

- podwijamy rękawy
- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy
- zakręcamy kran
- otrząsamy ręce nad umywalką
- wycieramy dłonie w ręcznik

 • pielęgnacja zębów

- do kubka wlewamy letnią wodę
- dwukrotnie płuczemy usta
- na szczoteczkę wyciskamy pastę
- myjemy zęby okrężnymi ruchami
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą
- płuczemy szczoteczkę i wkładamy ją do kubka do góry włosiem
- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu

 • higiena potrzeb fizjologicznych

- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
- zawsze po sobie spłukujemy toaletę
- myjemy ręce po wyjściu z toalety

3. Zasady zachowań w szatni

 • .starannie układamy swoją odzież i buty

 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem

 • po powrocie do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę

 • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży

 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę

 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy
   

  4. Zasady zachowań w sali

 • nie biegamy

 • dzielimy się zabawkami

 • mówimy umiarkowanym głosem

 • przestrzegamy reguł w trakcie zabawy

 • nie bijemy innych

 • sprzątamy po sobie

 • nie niszczymy zabawek

 • używamy zwrotów grzecznościowych

  5. Zasady zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń

 • nie popychamy innych

 • nie bijemy się

 • pomagamy sobie

 • nie oddalamy się z terenu ogrodu

 • słuchamy poleceń nauczyciela

  6. Zasady zachowań podczas wycieczek i spacerów

 • idziemy kolejno parami

 • nie popychamy się

 • uważnie słuchamy

 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego

 • nie oddalamy się

  7. Zasady zachowań obowiązujące podczas imprez i uroczystości

 • słuchamy poleceń nauczyciela

 • zajmujemy wyznaczone miejsce

 • witamy się z gośćmi

 • uważnie słuchamy

 • żegnamy się z gośćmi

 • wychodzimy w ustalonej kolejności

  X. SYSTEM NAGRÓD I KAR

  Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
  Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania

 • pochwała wobec grupy

 • pochwała indywidualna

 • pochwała przed rodzicami

 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka

 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności

 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplomy

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad

 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania

 • wypełnienie podjętych obowiązków

 • bezinteresowną pomoc innym

 • stosowanie zasad ochrony przyrody

 • aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne

 • rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)

 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

 • odsunięcie na krótki czas od zabawy

 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

 • zachowania agresywne

 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności

 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

XI. MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NR 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

W relacjach z wychowankami:

 • jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju,

 • zna i przestrzega prawa dziecka,

 • jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia,

 • jest kreatywny i empatyczny,

 • częściej stosuje nagrody niż kary,

 • zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic,

 • potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.

W relacjach z rodzicami:

 • wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej,

 • pogłębia wiedzę rodziców - informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka,

 • wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych,

 • uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka,

 • stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka,

 • zna warunki życia dziecka,

 • odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.

XII. KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Jestem dobrym/ dobrą kolegą/ koleżanką dlatego:

 • chętnie pomagam innym,

 • mówię "proszę", "przepraszam", "dziękuję", "dzień dobry", "do widzenia",

 • zawsze bawię się zgodnie,

 • szanuję własność innych,

 • proszę o to czego chcę - ale nie wymagam,

 • dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

 • szanuję pracę innych,

 • dbam o czystość i porządek,

 • pytam o zgodę kolegów i dorosłych,

 • dbam o książki i zabawki,

 • nie biję, nie popycham, nie krzywdzę innych,

 • nie wyśmiewam się z innych, nie sprawiam im przykrości,

 • szanuję zdanie innych,

 • wiem i szanuję to, że nie każdy lubi to co ja,

 • nie przeszkadzam w zabawie i pracy innym,

 • mówię , co czuję i co myślę,

XIII. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

DZIECKO - KTÓRE:

 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.

 • Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie"ojczyzna".

 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.

 • Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.

 • Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.

 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.

 • Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.

 • Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.

 • Potrafi odróżniać dobro od zła.

 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 • Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

 • Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

  RODZIC - KTÓRY:

 • Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem,

 • Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela,

 • Czuje się współgospodarzem placówki,

 • Bierze czynny udział w życiu przedszkola,

UWAGI KOŃCOWE:

 • Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych.

 • Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

SPOSOBY EWALUACJI:

 • Ankieta dla rodziców,

 • Ankieta dla nauczycieli,

BIBLIOGRAFIA:

 1. Aronson E. - "Człowiek istota społeczna". Warszawa 1994

 2. Dobson J.S. - "Dzieci i wychowanie - pytania i odpowiedzi" . Warszawa 2000

 3. Faber A. Mazlish E. - "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły". Poznań 1992

 4. Kochańska G. - "Kształtowanie u dzieci zainteresowań innymi ludźmi i gotowość do niesienia im pomocy". Wrocław 1982

 5. McDowell J. Day D. - "Jak być bohaterem dla swoich dzieci". Warszawa 1997

 6. Obuchowska I. - "Kochać i rozumieć - jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo". Poznań 2000

 7. Ossowska M. - "Normy moralne". Warszawa 2000

 8. Portman R. - "Gry i zabawy przeciwko agresji". Kielce 1999

 9. Prekop J. Schweizer Ch. - "Niespokojne dziecko- poradnik dla zaniepokojonych rodziców". Poznań 2000

 10. Prus - Wiśniewska H. - "Zanim dziecko pójdzie do szkoły". Warszawa 1995

 11. Sękowska Z. - "Współzależność wychowania i rozwoju dziecka". Kraków 1984

 12. Red. Szablak K. - "Wychowując mówmy jednym głosem". Poznań 1998

 13. Tilman D. Hsu D. - "Wchodzenie w świat wartości". Warszawa 2005

 14. Tilman D. Pilar Q. - "Wychowanie w duchu wartości". Warszawa 2002

 15. Way B. - "Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży". Warszawa 1990
   

Zobacz wszystkie