Procedury

 

WYKAZ PROCEDUR  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
   

PROCEDURA NR 1

 

W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 1. Powiadamia dyrektora placówki.
   
 2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, którego zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
   
 3. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia, po zakończeniu działań interwencyjnych.
   
 4. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców dyrektor placówki może:
 • po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach; Policja może rozeznać się w sytuacji domowej dziecka - sprawdzić czy rodzice przebywają w domu;
   
 • podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu. Jeżeli są rodzice, to dziecko zostaje pod opieką rodziców.
   
 • gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z Policją podejmuje działania dotyczące dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej)
   
 • przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
 1. Jeżeli powtarzają się przypadki, których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca powinien rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka. Jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadamia o tym fakcie policję (specjalistów do spraw nieletnich), celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.


 

PROCEDURA NR 2

 

W przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
 

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
   
 2. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
   
 3. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania.
   
 4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.
   
 5. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może:
 • zwrócić się do najbliższej jednostki policji o pomoc w celu rozeznania sytuacji domowej dziecka;
   
 • po konsultacji z jednostką policji podjąć decyzję,co do dalszych kroków postępowania w danej sytuacji;
   
 • gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotyczącą dalszych kroków postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej);
   
 • przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
   

 

PROCEDURA NR 3

 

W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
   
 2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej.
   
 3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie regulamin przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania, zobowiązuje go do przestrzegania regulaminu przedszkola.
   
 4. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.
   
 5. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; następnie powiadamia o tym fakcie Policję a w następnej kolejności Sąd Rejonowy Wydział: Rodzinny i Nieletnich.


 

PROCEDURA NR 4

 

W przypadku gdy otrzymuje informacje, że zachodzą sytuacje, w których dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia dyrektora placówki.
   
 2. Powiadamia osobę, która przekazuje informację, o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych) o zaistniałej sytuacji.
   
 3. Dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala następujące kroki postępowania:
 • rozmowa z rodzicami;
   
 • wskazanie instytucji pomocowych;
   
 • przeprowadza wizytę domową celem określenia sytuacji rodzinnej dziecka;
   
 • zwraca się do najbliższej jednostki policji z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej i domowej dziecka;
   
 • w sytuacji, gdy istniejący stan rzeczy nie ulega poprawie, powiadamia najbliższą jednostkę policji celem wyjaśnienia , potem powiadamia sąd rodzinny.
 1. Sporządza dokumentację w formie notatki służbowej.


 

PROCEDURA NR 5

 

W przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy, będące w posiadaniu dzieci, powinien podjąć następujące kroki:
 

 1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do niej osób niepowołanych.
   
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
   
 3. Przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola.
   
 4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia, po zakończeniu działań interwencyjnych.


 

PROCEDURA NR 6
 

W przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 

 1. Udziela dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
   
 2. Powiadamia dyrektora placówki.
   
 3. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców.
   
 4. Niezwłoczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku, gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestiami rodziców).
   
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 

Zobacz wszystkie