Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji

Zapisy do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" na rok szkolny 2017/2018

Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane od 17 marca 2017 roku
do 31 marca 2017 roku do godz. 16:00


Zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do zobaczenia naszego przedszkola
w dniach: 23 oraz 30 marca 2017 r. od godz.10.30 do 11.30

Prosimy o zabranie obuwia zamiennego dla siebie i dziecka.

W związku z tym, że jest to normalny czas zajęć dzieci przedszkolnych,
prosimy aby dziecku towarzyszyła 1 osoba dorosła.


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, art. 204),
 • Uchwała nr 344/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2017 r.
 • Zarządzenie nr 2088/2017 Prezydenta Siemianowice Śląskie z dnia 17 marca 2017 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci sześcioletnie objęte rocznym,
  obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko,
  które 1 września 2017 r. ma ukończone 2,5 roku,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty stwierdzające
       spełnianie przez
kandydata tych kryteriów:

1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie, następujące
      kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata, (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata, (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.(dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów mogą być składane
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów
     lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane
     pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr 344/2017 Rady Miasta
     Siemianowic Śląskich, z dnia 23 lutego 2017 roku:

 • zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub ich uczęszczanie
  do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym   –   6 pkt
   
  (zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni
  wyższej w trybie dziennym)
 • zatrudnienie jednego z rodziców/prawnych opiekunów lub jego uczęszczanie
  do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym   –   3 pkt

  (zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/uczelni
  wyższej w trybie dziennym)
 • przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   6 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • kontynuacja przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
  w Przedszkolu nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"   –    2 pkt
   
  (oświadczenie o kontynuacji wychowania przedswzkolnego)
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
  w Siemianowicach Śląskich:

  -   oboje rodziców/ prawnych opiekunów   –   2 pkt  (oświadczenie
      rodzica/prawnego opiekuna)

  -   jeden z rodziców/prawnych opiekunów  –   1 pkt  (oświadczenie
      rodzica/prawnego opiekuna)

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 19.04. 2017 r


(lista ta nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola !!!)

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 28.04 2017 r

 

Wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2017-03-17 22:16:13