Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" na rok szkolny 2018/2019
 

Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane od 1 marca 2018 roku
do 20 marca 2018 roku do godz. 16:00


Zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do zobaczenia naszego przedszkola
w dniach: 9 oraz 16 marca 2018 r. od godz.10.30 do 11.30

Prosimy o zabranie obuwia zamiennego dla siebie i dziecka.

W związku z tym, że jest to normalny czas zajęć dzieci przedszkolnych,
prosimy aby dziecku towarzyszyła 1 osoba dorosła.


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 • Uchwała nr 545/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r.
 • Zarządzenie nr 3055/2018 Prezydenta Siemianowice Śląskie z dnia 31 stycznia 2018 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci sześcioletnie objęte rocznym,
  obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko,
  które 1 września 2018 r. ma ukończone 2,5 roku,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty stwierdzające
       spełnianie przez
kandydata tych kryteriów:

1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie, następujące
      kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata, (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata, (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.(dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów mogą być składane
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów
     lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane
     pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr 545/2018 Rady Miasta
     Siemianowic Śląskich, z dnia 8 lutego 2018 roku:

 • zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów albo prowadzących działalność
  gospodarczą lub ich uczęszczanie do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym oraz
  dziecko wychowywane samotnie przez pracującego albo prowadzącego działalność
  gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna  -  10 pkt

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • zatrudnienie jednego z rodziców/prawnych opiekunów albo prowadzenie dzialalności
  gospodarczej lub jego uczęszczanie do szkoły/uczelni wyższej w trybie dziennym   –   5 pkt

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   10 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
  w Siemianowicach Śląskich:

  -   oboje rodziców/ prawnych opiekunów   –   3 pkt 
      (oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna)
  -   jeden z rodziców/prawnych opiekunów  –   2 pkt 
      (oświadczenie  rodzica/prawnego opiekuna)
 • kryterium dochodowe, gdy dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi:
  -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł.   -   10 pkt
  -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł.   -   5 pkt
  -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł.   -   3 pkt
  -   od kwoty 808,81 zł. do kwoty 1 011,00 zł   -   2 pkt
  W przypadku wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności:
  -   do 50 % kwoty 764,00 zł., czyli do 382,00 zł.   -   10 pkt
  -   od kwoty 382,01 zł. do kwoty 764,00 zł.   -   5 pkt
  -   od kwoty 764,01 zl. do kwoty 916,80 zł.   -   3 pkt
  -   od kwoty 916,81 zł. do kwoty 1 146,00 zł   -   2 pkt

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 06.04. 2018 r

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 16.04 2018 r

 

Wnioski przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2018-02-25 22:07:52