Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2019/2020

 

W dniach od 4 do 21 marca 2019 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny
będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego -

www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

 
Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej
i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJE RODZCÓW.

 
Rodzice mogą logować się do systemu od 4 marca 2019 roku
do 21 marca 2019 roku do godz.17.30.
 
Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 16 kwietnia 2019 roku
 
W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego".

 


Zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do zobaczenia naszego przedszkola
w dniach: 8 oraz 15 marca 2019 r. od godz.10.30 do 11.30

Prosimy o zabranie obuwia zamiennego dla siebie i dziecka.

W związku z tym, że jest to normalny czas zajęć dzieci przedszkolnych,
prosimy aby dziecku towarzyszyła 1 osoba dorosła.


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty                                                                     oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245)
 • Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                                                                     oraz postępowania uzupelniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placowek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610)
 • Uchwała nr 27/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 stycznia 2019 r.
 • Zarządzenie nr 201/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 lutego 2019 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty stwierdzające
       spełnianie przez
kandydata tych kryteriów:

1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie, następujące
      kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata, (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata, (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.(dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów mogą być składane
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów
     lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane
     pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr 27/2019 Rady Miasta
     Siemianowic Śląskich, z dnia 24 stycznia 2019 roku:

 • kandydat objęty rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym    -    50 pkt
  (przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego, kopia decyzji dyrektora szkoły                                                                           podstawowej, w obwodzie, ktorej mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania                                                                                 obowiązku szkolnego lub opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną)
 • kandydat, ktorego obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo albo                                                                                      prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym oraz kandydat                                                                        wychowywany samotnie przez pracującego albo prowadzącego działalność gospodarczą                                                                               lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna     -    20 pkt
  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie                                                                                  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę                                                                                     zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)
 • kandydat, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi                                                                     działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym    –    10 pkt
  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie                                                                                  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie potwierdzające naukę                                                                                     zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)        
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym                                                                                       w przedszkolu, do ktorego został złożony wniosek o przyjęcie     -     8 pkt                                                                                                             (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   10 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa domowego                                                                                wynosi odpowiedni procent kwoty  dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia                                                                                28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.                                                                                                                                                                                                                                        -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł.   -   10 pkt                                                                                                                                           -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł.   -   5 pkt                                                                                                                                                     -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł.   -   3 pkt                                                                                                                                                     -   powyżej 120 % kwoty 674,00 zł., czyli powyżej kwoty 808,81 zł.   -   2 pkt                                                                                                                                            - 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 08.04. 2019 r

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 16.04 2019 r

 

 

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2019-02-24 17:37:46