Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 8 marca do 29 marca 2021 roku
będzie odbywała się rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA" na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych
na rok szkolny 2021/2022
będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego -

link do systemu rekrutacji zostanie podany wkrótce

 
Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do danej placówki
będą mieli możliwość zalogowania się na stronie internetowej
i  wprowadzenia danych do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJGA RODZCÓW.

 
Rodzice mogą logować się do systemu od 8 marca 2021 roku godz. 8.00
do 29 marca 2021 roku godz.15.00.
 
Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 5 maja 2021 roku o godz. 8.00
 
W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną 
"Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego".

 


Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) .
 • Uchwała nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
  z dnia 28 stycznia 2021 r.


  Do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 2,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty stwierdzające
       spełnianie przez
kandydata tych kryteriów:

1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie, następujące
      kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
  (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata,
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
  dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów mogą być składane
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów
     lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane
     pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr 174/2020 Rady Miasta
     Siemianowic Śląskich, z dnia 30 stycznia 2020 roku:

 • kandydat, ktorego obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo
  albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym
  oraz kandydat wychowywany
  samotnie przez pracującego albo prowadzącego
  działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego
  opiekuna     -    20 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia
  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie
  potwierdzające naukę zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)
 • kandydat, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo
  albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym    –    10 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia
  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie
  potwierdzające naukę zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)        
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku
  szkolnym w przedszkolu, do którego został złożony wniosek
  o przyjęcie   -  8 pkt                                                                                                            

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   8 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
  rodziny   -   8 pkt
  (orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora (kopia)
  lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny
  wsparciem asystenta)
 • kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa
  domowego wynosi odpowiedni procent kwoty  dochodu, o której mowa
  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  tj.

  -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł.  -  10 pkt                                                                                                                                     
  -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł.  -  5 pkt                                                                                                                                                  
  -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł.  3 pkt   
  -   powyżej 120 % kwoty 674,00 zł., czyli powyżej kwoty 808,81 zł .  -  2 pkt   
  (oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                             - 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 26.04. 2021 r. godz. 8.00

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 05.05 2021 r. godz. 8.00

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2021-02-08 20:57:59